dafa888-dafa888体育-登录注册

dafa888-dafa888体育-登录注册

skip to main content

边界

District Boundary Map
Bản đồ Ranh giới Học khu
页面顶部

Click the map below to view the district boundary map for all schools.

Nhấp vào bản đồ bên dưới để xem bản đồ ranh giới học khu cho tất cả các trường.

dafa888 Union High School District Attendance 边界 Map

Guide to locate your address on the district boundary map (PDF | 谷歌文档)

Hướng dẫn xác định vị trí địa chỉ của quý vị trên bản đồ ranh giới học khu (PDF | 谷歌文档)

Attendance Area Locator
Định vị Trường có thể Ghi danh Học
页面顶部

If your home is located near a school boundary, please check the Attendance Area Locator for the most accurate information.
Nếu nhà quý vị nằm gần ranh giới trường học, vui lòng kiểm vói Bộ Định vị Khu vực trường (Attendance Area Locator) có thể theo học để biết thông tin chính xác nhất.